Tập đoàn Nova là tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động hiệu quả trong 3 lĩnh vực: